Temel ve Uygulamalı Dersler

TEMEL DERSLER

*TÜRKÇE

Okulumuzda Türkçe dersleri öğrencilerin okuma anlama becerilerini geliştirmeyi esas almaktadır. Bununla birlikte sınavlara yönelik dil bilgisi öğretimi de gerekli sınırlamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Türkçe dersinin kazanımlarını pekiştirmek amacıyla okulumuzda konunun özelliğine göre hazırlanan ders içi etkinlikler, akıllı tahta destekli işlenişler, yazma çalışmaları, ofis dersleri, münazaralar ve geziler başta olmak üzere çeşitli teknikler kullanılmaktadır.

*İNGİLİZCE

Okulumuzda ağırlıklı yabancı dilimiz İngilizcedir. Dil öğrenme bir süreçtir ve bu süreçte ilkokul dil öğrenme süresi oldukça önemlidir. Öğrencilerimizle haftada 10 saat yaptığımız İngilizce derslerinde öncelikli hedefimiz dili küçük yaşta öğrenmeyi sevdirmek, öğrenme isteklerini artırmak,  öğrencilerimizin keyifle ve merakla öğrendikleri öğrenme ortamları yaratmak ve diğer kültürleri tanımalarına olanak sağlamaktır. Öğrencilerimiz bu süreçte sadece bilgiyi alan, pasif öğrenen değil aksine öğrenme sürecinde aktif bir şekilde rol alan, öğrendiği hedef dilde 4 temel beceriyi (dinleme, okuma, yazma, konuşma) kullanarak iletişim kuran aktif öğrenenlerdir.

*MATEMATİK

Okulumuzda matematik öğretiminin temel amacı; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak matematiği sevmelerini sağlamak, çocuklarımızın bilgi, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme yapabilme güçlerini geliştirmek, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini onlara kazandırabilmektir.

*HAYAT BİLGİSİ, SOSYAL BİLGİLER, FEN BİLİMLERİ

Öğrencilerimizin disiplinler arasında bağlantılar kurması, ayrı dersleri bir araya getirme yollarını keşfetmesi ve öğrendiklerini hayatta uygulaması asıl amacımızdır.

UYGULAMALI DERSLER

*GÖRSEL SANATLAR

Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini  inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı  öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.

*MÜZİK

Müzik eğitimindeki temel amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.

 

*BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi programı öğrencilerin sportif beceri gelişimlerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini sağlamayı hedefler.  Koşular, atlamalar, atmalar, yürüme, sıçramalar,  yuvarlanma ve dayanmalı aşmalar, kaldırma ve taşımalar, tırmanmalar, asılma ve sallanmalar, denge alıştırmaları, top alıştırmaları,  Beden Eğitimi ve Spor Sağlık Bilgileri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

*DRAMA

Drama eğitimindeki amaç, özgüveni gelişmiş, özgün, özgür, disiplinler arası ilişki kurabilen, estetik algıya sahip bir bireyin oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bireyin kişilik kazanmasında, çevresini algılaması ve onunla bilinçli ilişkiye geçmesinde, düşünceyi eyleme sokma yeteneğini geliştirmesinde, birlikte üretebilmeyi öğrenmesinde, kendini en iyi şekilde ifade edebilmesinde ve bedensel esneklik kazanmasında en önemli yoldur.

*ROBOTİK KODLAMA

 Kodlama ve Robotik eğitimi öğrencilerimize takım çalışması, proje bazlı düşünme, matematik, bilim, problem çözme ve daha pek çok alanda beceri kazandırmak.

 

Copyright 2022 Tüm Hakları Saklıdır .